BRF och fastighetsägare

Garanterad energibesparing
istället för individuell mätning och debitering (IMD)

EUs krav på individuell mätning och debitering (IMD) innebär normalt höga installationskostnader för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Ett bättre alternativ är att istället installera ett energisystem som återvinner 90 % av energin i spillvattnet. Då ökar du samtidigt värdet på fastigheten och bidrar garanterat till energi- och klimatnyttan.

Utmaning

Den 1 juli 2021 införs krav på IMD

EU har beslutat att vi i Europa från och med juli 2021 ska införa individuell mätning och debitering av varmvattenförbrukningen i fastigheter (IMD). Bakgrunden till beslutet är att EU vill minska energiförbrukningen för uppvärmning av varmvattnet, något som idag utgör mer än 20 % av klimatavtrycket från fastigheter i Sverige.

EU har infört krav på individuell mätning och debitering av varmvattenförbrukningenEn elmätare för individuell mätning IMD

I praktiken innebär det att fastighetsägare i såväl nya som gamla fastigheter måste sätta energimätare på varje enskild lägenhet. Nya fastigheter och cirka 15 % av äldre fastigheter beräknas omfattas av kraven. Det innebär omfattande installationer och höga kostnader för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. De ökade kostnaderna för installation, service och administration kommer att drabba såväl fastighetsägarna som hyresgäster - utan att det ställs några krav på energibesparingar och klimatnytta.

Simulera din besparing
Testa just din fastighets potentiella besparing - genom att fylla i simuleringsmodellen får du en indikation på hur Evertherms system påverkar såväl energiförbrukning, utsläpp som finansiella värden.

Möjlighet

Undantag möjliggör värdeskapande

EU-kraven på IMD som införs 2021 gäller såväl nya som äldre fastigheter. Regeringen i Sverige har däremot gjort ett lagstadgat undantag från EU-reglerna, som ger fastighetsägare större handlingsutrymme. Det ger fastighetsägare möjlighet att installera alternativa energisparmetoder, så länge den alternativa åtgärden är likvärdig eller beräknas ge högre energibesparing än IMD.

Energimätning i fastigheterFamilj i en lägenhet med IMD

Många fastighetsägare ser tack vare undantaget möjligheten att, istället för att installera mätare som bara garanterar att varje hushåll betalar sin del av elförbrukningen, få till en verklig energi- och kostnadsbesparing som skapar garanterad energi- och klimatnytta och ökar fastighetsvärdet.

Genom att välja Evertherms återvinningssystem istället för att installera IMD slipper fastighetsägaren den service och administration, samt alla därmed förknippade kostnader, som annars blir en effekt av IMD. Detta gör att fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kan minimera eller undvika hyreshöjningar för hyresgästerna, då fastighetsvärdet ökar mer än vad Evertherm-investeringen kostar.

En grön fastighet med Evertherm SEW
Allt du behöver veta om IMD
Här har vi samlat information om IMD från Boverket som du kan ladda ned.

Lösning

Återvinn och cirkulera energin med Evertherm SEW

Evertherm SEW baseras på en unik svensk teknologi som återvinner mer än 90 % av energin i spillvatten och avloppsvatten från fastigheter. Det är det effektivaste sättet att minska energianvändningen för uppvärmning av varmvatten i fastigheter.

Teknologin har utvecklats via installationer i avloppsreningsverk, flerbostadshus och kommersiella fastigheter, med stöd av ledande svenska byggbolag samt Energimyndigheten och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Evertherms systemlösning återvinner energin från spillvattnet och återför den till fastigheten. Det minskar behovet av köpt energi. I praktiken fungerar det så att det varma spillvattnet från avloppsstammen leds via en överströmningsbar pumpgrop till ackumulatortankar där det samlas upp.

Värmeenergin i vattnet utvinns via en underhållsfri värmeväxlare som är anpassad för aggressiva miljöer. När energin utvunnits spolas spillvattnet ut i avloppsstammen och har då samma temperatur som det inkommande kallvattnet, vilket följer gällande regelverk.

Värmeenergin som återvunnits återförs tillbaka till fastigheten genom uppvärmning av varmvattnet och bostäderna. På det sättet recirkuleras energi som även tillförts avloppsvattnet via externa värmekällor som exempelvis disk- och tvättmaskiner och toaletter.

Denna energi återförs till fastighetens energisystem, för att cirkulera i ett kretslopp 10 till 20 gånger innan energin lämnar fastigheten. På så vis garanterar Evertherm både maximal besparing för fastighetsägaren och största möjliga klimatnytta.

Evertherm SEW outdoor
1
Pumpgrop
Tuggerpump finfördelar spillvattnet till bufferttank. Säkerställer avloppsfunktion via bräddning.
2
Bufferttank
Utjämnar flödesvariationerna.
Möjliggör optimalt energiutnyttjande.
3
Kollektortank
Innehåller energikollektorer för avlämning av energi mot värmepump.
4
Värmepump och ackumulator­tankar
Anpassas och optimeras mot fastigheten för bästa energiprestanda.
5
Styr- och optimering
Mäter, kontrollerar och reglerar temperaturer, nivåer och flöden för att optimera energiåtervinning ur spillvattnet.
1
Pumpgrop
Tuggerpump finfördelar spillvattnet till bufferttank. Säkerställer avloppsfunktion via bräddning.
2
Bufferttank
Utjämnar flödesvariationerna.
Möjliggör optimalt energiutnyttjande.
3
Kollektortank
Innehåller energikollektorer för avlämning av energi mot värmepump.
4
Värmepump och ackumulatortankar
Anpassas och optimeras mot fastigheten för bästa energiprestanda.
5
Styr- och optimering
Mäter, kontrollerar och reglerar temperaturer, nivåer och flöden för att optimera energiåtervinning ur spillvattnet.

Referensprojekt