VARFÖR EVERTHERM?

En säker metod för att öka fastighets­värdet

Återvinning av energi i fastigheter har en mängd fördelar. Med påverkan på såväl fastighetsekonomi som efterlevnad av energi- och klimatkrav. Evertherms lösning baseras på en teknik med validerade resultat i en rad installationer. Här nedan följer några av fördelarna med Evertherm.

Svar på de vanligaste frågorna kring Evertherms lösning hittar du i vår FAQ (Frågor & Svar)

Den mest lönsamma energiåtgärden för din fastighet

ökar värdet och öppnar nya möjligheter

Ökat fastighetsvärde

Evertherms system för återvinning, lagring och distribution av värme ger ett mindre behov av köpt energi, vilket ökar fastighetens driftnetto. Genom att återvinna och cirkulera den tillförda energin mer än 10 gånger minskar behovet av köpt energi avsevärt. Fastighetsvärdet beräknas som driftnetto genom direktavkastningskrav. Därför leder ett ökat driftnetto till ett ökat fastighetsvärde. Värdeökningen motsvarar i många fall 80–200 % av investeringskostnaden. 

RÄKNA SJÄLV
Testa om en investering i Evertherms system för energiåtervinning går att räkna hem i din fastighet:

Bättre kassaflöde och finansieringsutrymme

Driftnettot i en fastighet är hyresintäkter minus alla kostnader (el, vatten, uppvärmning, drift, underhåll, administration, skatter, etc). Genom att återvinna mer än 90 % av energin i spillvattnet minskas behovet av köpt energi för uppvärmning i motsvarande grad. Minskningen av den köpta energin ger ett förbättrat driftnetto samtidigt som kassaflödet förbättras. Det ger direkt effekt på sista raden i fastighetsägarens resultaträkning och ett ökat fastighetsvärde som ger ett ökat finansieringsutrymme.

Möjlighet till grön finansiering

Bättre energiprestanda möjliggör grön finansiering från en rad olika finansieringsinstitut. Europeiska Investeringsbanken kommer att medverka till att det frigörs €1 biljon (ca 10 000 miljarder SEK) till hållbara investeringar för miljön och klimatet mellan 2020-2030. Allt fler fastighetsägare ser grön finansiering som en möjlighet att tillgodose sina kapitalbehov, utöver att det är ekonomiskt gynnsamt, sänder det signaler om att man har fokus på hållbarhetsarbetet i verksamheten. Detta är ett allt viktigare värde för stora grupper av hyresgäster idag.

Lägre energinyckeltal möjliggör investeringsstöd

Riksdagen beslutade 19 december 2019 att investeringsstöd till nyproduktion av hyresbostäder och bostäder för studenter återinförs med nya regler som gäller från 1 februari 2020. Stödet uppgår till mellan 2 400 – 7 100 kr/kvm beroende på geografiskt läge och lägenhetsstorlek. Krav för att erhålla stödet är att energiförbrukningen i det nyproducerade huset begränsas till 88 % av de nya reglerna som tillämpas fr.o.m. den 1 februari 2020 samt att normhyran ligger på 1 350 – 1 550 kr/kvm beroende på geografiskt läge. För en energianvändning om högst 56 % av de nya reglerna kan stödbeloppet höjas med ytterligare 75 % av grundstödet.

Möjliggör marktilldelning

Många kommuner har betydligt strängare krav än Boverkets byggregler (BBR) för marktilldelning. Stockholms kommun har exempelvis max 55 kWh/kvm och år i uppvärmning som krav, att jämföra med BBR:s krav i just Stockholm. Evertherm är en viktig beståndsdel för att möta de allra strängaste energikraven till den lägsta alternativkostnaden.

Garanterad energibesparing ger minskad risk

Vid projektering av ett Evertherm-system för en specifik fastighet med givna vattenflöden, simuleras hur mycket energi som kan återföras till systemet, för att användas till uppvärmning av varmvatten och värme i fastigheten. Evertherm ger långtgående funktionsgarantier för utlovad energibesparing, givet att förutsättningarna i projekteringen uppfylls. Detta minimerar risken för sanktioner på energideklarationen samt för erhållna investeringsstöd.

Webbapp visualiserar besparing och klimatnytta

Med hjälp av vår webbapplikation kan fastighetsägaren enkelt få tillgång till och följa energibesparingen och klimatnyttan i realtid. Appen kan även erbjudas hyresgästerna. Därigenom kan man följa att systemets funktionsgarantier efterlevs och även stimulera till förändringar i de boendes energibeteende.

Patenterad och driftsäker systemlösning

ger oöverträffad återvinning

Evertherms systemlösningar för återvinning av värmeenergi i spillvatten bygger på en svensk uppfinning och tillverkningen av Evertherms egna ingående produkter sker i Sverige. Tekniken är beprövad med installationer i ett tiotal fastigheter och industriprocesser, varje installation följs noggrant för att säkerställa kvalitet. Det finns ingen lösning på marknaden som konkurrerar med Evertherm när det gäller återvinningsgrad.

Hög driftsäkerhet med minimalt underhåll

Anläggningen är självrengörande och kräver därmed minimalt med underhåll. Tekniken har använts i bl a avloppsreningsverk sedan 2014 utan driftstörningar. Ingående komponenter av högsta kvalitet ger en tillförlitlig driftsäkerhet och lång livslängd. Fastighetens avloppsfunktion fungerar även om systemlösningen skulle stanna vid strömavbrott, genom att pumpgropen är placerad på avloppsstammen med bräddavlopp och självfall.

Enkel och skalbar lösning

Värmeväxlartekniken är unik, övriga delar är tillverkade av sedan länge beprövade standardkomponenter. Vid projektering anpassas anläggningen utifrån fastighetens storlek. När det gäller bostadsfastigheter används systemet i flerbostadshus med 30 boende och fler. 

Styr- och övervakningsmodul

Anläggningen inkluderar en egenutvecklad styr- och övervakningsmodul som säkerställer funktionaliteten, optimerar energiåtervinningen samt larmar vid eventuella driftavvikelser.

Världsunik värmeväxlare med enastående egenskaper

Evertherms systemlösning är baserad på en patenterad ETX-värmeväxlare som tillsammans med styrsystemet möjliggör en oöverträffad återvinning av termisk energi ur avloppsvatten. Värmeväxlaren är tillverkad i ett polymert material som klarar en aggressiv och kemiskt utmanande miljö.

Den bästa åtgärden för miljön

en lösning med oöverträffad klimatnytta

Minimerar växthusgasutsläpp

Kraven på företag och organisationer att minimera sina klimatavtryck blir allt större, från myndigheter, ägare, kunder. Idag måste alla större företag göra hållbarhets­redovisningar för att bl a redogöra för konsekvenser av verksamheten i förhållande till miljö och vilka policies som tillämpas för att minska påverkan. Företag som har hårda krav internt på att minska sin miljöpåverkan ställer krav på sina leverantörer att göra detsamma. Genom att återvinna värmeenergin i spillvatten går det att minska växthusgasutsläppen påtagligt.

Measures to improve the thermal efficiency of buildings require upfront investment but lead to significant savings down the line – up to 22 % when applied with smart technologies – due to avoided investments in energy infrastructure and generation assets. This is mainly thanks to the mitigating effect that efficiency measures have on peak demand for heating in buildings.
Citat från rapport från
European Climate Foundation

Smart teknologi kapar toppeffekter inom EU

Minskade toppeffekter gynnar individuella aktörer ekonomiskt samtidigt som systemet som helhet gagnas, eftersom dessa toppeffekter oftast sker samtidigt överallt. Då EU strävar efter att ha helt fossilfria energisystem inom unionen 2050, kommer energieffektivitet inom fastigheter ha ett särskilt fokus.

Fler miljöfördelar med Evertherm

Högt COP och SCOP ger bra effekt

En värmepump flyttar värme från den kalla till den varma sidan genom att tillföra energi. COP innebär Coefficient Of Performance, d.v.s. hur mycket energi man får ut per enhet tillförd energi. SCOP står för “Seasonal Coefficient Of Performance”, vilket helt enkelt betyder årsmedelvärdet av COP. Evertherms systemlösningar har en värmefaktor på 4-4,5 SCOP, vilket innebär att värmepumpen för varje enhet energi kan flytta 3-3,5 enheter värme från spillvattnet till fastighetens uppvärmningssystem. SCOP-talet är högt i förhållande till exempelvis bergvärme, p.g.a. den höga medeltemperaturen i spillvatten.

Lägre primärenergital möter energikrav

Boverkets byggregler (BBR) ställer krav på en byggnads energiprestanda i termer av primärenergital. Primärenergitalet utgörs av byggnadens användning av köpt eller tillförd energi, justerat efter geografiskt läge och primärenergifaktor för energibärare, detta fördelas på uppvärmd yta i fastigheten. Eftersom Evertherms systemlösningar har en hög värmefaktor, kan en del av byggnadens energibehov tillgodoses med en relativt låg mängd tillförd energi. Detta gör det lättare för fastighetsägare i nyproduktion och ROT-projekt att möta allt hårdare energikrav i BBR.

Byggt för integration med andra energikällor

Evertherms systemlösningar är gjorda för att integreras med alla externa energikällor, t ex solceller, solfångare, berg- och fjärrvärme. Systemet innehåller avancerade styrsystem som optimerar energianvändningen, för lägsta möjliga miljöpåverkan.

App visualiserar energibesparing i realtid för hyresgäster

Vi vet att hyresgäster är angelägna om att göra val som är miljö- och klimatvänliga. Varje återvunnen kilowatt-timme innebär ett mindre utsläpp av klimatgaser i atmosfären. Vår app gör det enkelt att följa bland annat klimatavtryck i realtid.