VARFÖR EVERTHERM?

Öka fastighets­värdet med bevisat effektiv metod

Återvinning av energi i fastigheter har positiv inverkan på såväl fastighetsekonomi som efterlevnad av energi- och klimatkrav. Evertherms lösning baseras på patenterad teknik med validerade resultat i en rad installationer. Här nedan följer några av fördelarna med Evertherm.

Svar på de vanligaste frågorna kring Evertherms lösning hittar du i vår FAQ (Frågor & Svar)

En lönsam, värdeskapande energiåtgärd för din fastighet

öppnar nya möjligheter

Ökat fastighetsvärde

Evertherms system för återvinning, lagring och distribution av värme minskar behovet av tillförd energi, vilket ökar fastighetens driftnetto. Det möjliggörs genom återvinning av mer än 90 % av energin för uppvärmning av tappvarmvattnet, något som motsvarar mer än 20 % av all energi i en äldre bostadsfastighet och mer än 35 % av energin i en nyproducerad fastighet. Fastighetsvärdet beräknas som driftnetto genom direktavkastningskrav. Därför leder det ökade driftnettot till ett ökat fastighetsvärde – en värdeökning som normalt sett motsvarar mer än 100 % av investeringskostnaden.

RÄKNA SJÄLV
Testa om en investering i Evertherms system för energiåtervinning går att räkna hem i din fastighet:

Bättre kassaflöde och finansieringsutrymme

Driftnettot i en fastighet är hyresintäkter minus alla kostnader (el, vatten, uppvärmning, drift, underhåll, administration, skatter, etc). Genom att återvinna mer än 90 % av energin i spillvattnet och recirkulera den, minskas behovet av tillförd energi för uppvärmning i motsvarande grad. Minskningen av den tillförda energin ger ett förbättrat driftnetto samtidigt som kassaflödet förbättras. Det ger direkt en positiv effekt i fastighetsägarens resultaträkning och ett ökat fastighetsvärde som i sin tur ger ett ökat finansieringsutrymme för den fastighetsägare som vill nyttja det, samtidigt som resultatet för fastighetsdriften förbättras förutsatt att även servicekostnaden kan minimeras.

Möjlighet till grön finansiering

Bättre energiprestanda möjliggör grön finansiering från en rad olika finansieringsinstitut. Ett uttryck för det är att Europeiska Investeringsbanken kommer att medverka till att det frigörs €1 biljon (ca 10 000 miljarder SEK) till hållbara investeringar för miljön och klimatet mellan 2020-2030. Allt fler fastighetsägare nyttjar ”grön” finansiering som en möjlighet att tillgodose sina kapitalbehov. Utöver att det är ekonomiskt gynnsamt så sänder det signaler om att man som fastighetsägare har fokus på hållbarhetsarbetet i verksamheten, något som blivit allt viktigare för många hyresgäster

Lägre energinyckeltal möjliggör investeringsstöd

Investeringsstöd till nyproduktion av hyresbostäder och bostäder för studenter återinfördes med nya regler fr o m 1 februari 2020. Stödet uppgår till mellan 2 400 – 7 100 kr/m² beroende på geografiskt läge och lägenhetsstorlek. Krav för att erhålla stödet är att energiförbrukningen i det nyproducerade huset begränsas till 88 % av energikraven som står i BBR samt att normhyran ligger på 1 350 – 1 550 kr/m² beroende på geografiskt läge. För en energianvändning om högst 56 % av BBR-reglerna kan stödet höjas med ytterligare 75 % av grundbeloppet, vilket då kan ge ytterligare 1800 – 5325 kr/m² i bidrag.

Möjliggör marktilldelning

Många kommuner har betydligt strängare krav på energianvändning och energiprestanda än Boverkets byggregler (BBR) något som kan vara särskilt viktigt vid marktilldelning. Stockholms kommun har exempelvis max 55 kWh/m² och år i uppvärmning som krav, att jämföra med BBRs krav (75 kWh/m²) i just Stockholm. Evertherm är därför en viktig möjliggörare för att möta de allra strängaste energikraven till den lägsta alternativkostnaden.

Garanterad energibesparing ger minskad risk

Vid projektering av ett Evertherm-system för en specifik fastighet med givna vattenflöden, simuleras hur mycket energi som kan återföras till energisystemet, för att användas till uppvärmning av varmvatten och värme i fastigheten. Som följd av en sådan simulering och uppföljning av utfallet under drift i realtid, kan Evertherm ge långtgående funktionsgarantier för utlovad energibesparing, givet att förutsättningarna vid projekteringen uppfylls. Detta minimerar risken för sanktioner på energideklarationen samt för erhållen grön finansiering och investeringsstöd.

Webbapp visualiserar besparing och klimatnytta

Med hjälp av en särskild webbapplikation som tillhandahålls av Evertherm kan fastighetsägaren enkelt få tillgång till och följa energibesparingen och klimatnyttan i realtid. Appen kan även
erbjudas hyresgästerna. Med appen kan man följa att systemets funktionsgarantier efterlevs, något som även kan stimulera till förändringar i de
boendes energisparbeteende.

Patenterad och driftsäker systemlösning

ger oöverträffad återvinning

Evertherms systemlösningar för återvinning av värmeenergi i spillvatten bygger på en svensk uppfinning och tillverkningen av Evertherms egna ingående produkter sker i Sverige. Tekniken är väl beprövad genom installationer i ett tiotal fastigheter och industriprocesser, där varje installation följs noggrant för att säkerställa kvalitet. Det finns ingen lösning på marknaden som konkurrerar med Evertherm när det gäller återvinningsgrad.

Hög driftsäkerhet med minimalt underhåll

Anläggningen är självrengörande och kräver därmed minimalt med underhåll. Tekniken har använts i bl a avloppsreningsverk sedan 2014 utan driftstörningar och servicebehov. Ingående komponenter av högsta kvalitet ger en tillförlitlig driftsäkerhet och lång livslängd. Fastighetens avloppsfunktion fungerar även om systemlösningen skulle stanna vid strömavbrott, genom att pumpgropen är placerad på avloppsstammen med bräddavlopp och självfall.

Enkel och skalbar lösning

Värmeväxlartekniken och styrningen av processen är unika, övriga delar är tillverkade av sedan länge beprövade standardkomponenter. Vid projektering av en Evertherm SEW-installation anpassas anläggningen baserat på fastighetens storlek och vattenflöden. I fastigheter nyttjas systemet lämpligen där det är fler än 30 boende eller där vattenflödena är höga t ex där lokaler nyttjas för restaurang, spa eller frisersalong. 

Styr- och övervakningsmodul

Anläggningen inkluderar en styr- och övervakningsmodul som säkerställer funktionaliteten, optimerar energiåtervinningen samt larmar vid eventuella driftavvikelser. Det är den enheten som även möjliggör realtidsuppföljning och visualisering av energi- och kostnadsbesparingar, klimatnytta och leveranser av historiska driftdata t ex för myndighetsredovisning som del av fastighetens energiprestanda, något som även kan integreras med fastighetens hela energisystem.

Världsunik värmeväxlare med enastående egenskaper

Evertherms systemlösning för återvinning av värmeenergin från spillvatten är baserad på en patenterad ETX-värmeväxlare i polymert material som avvisar föroreningar som fekalier, fett och kemikalier som normalt finns i spillvattnet. Den unika värmeväxlaren i kombination det optimalt sammansatta återvinningssystemet som även innefattar ett helautomatiserat styrsystem som sköter processen i realtid, möjliggör en oöverträffad återvinning av termisk energi ur avloppsvatten. 

Den bästa åtgärden för miljön

en lösning med oöverträffad klimatnytta

Minimerar växthusgasutsläpp

Kraven på företag och organisationer att minimera sina klimatavtryck blir allt större. Det gäller såväl från myndigheter som ägare och kunder. Idag måste alla större företag göra
hållbarhetsredovisningar innefattande konsekvenser av verksamheten i förhållande till miljö och vilka policies som tillämpas för att minska miljöpåverkan. Företag som har hårda krav internt på att minska sin miljöpåverkan ställer krav på sina leverantörer att göra
detsamma vilket blir allt vanligare vid upphandlingar av lokaler och boende. Genom att återvinna värmeenergin i spillvatten går det att minska växthusgasutsläppen påtagligt och därmed förbättra nyckeltalen för hållbarhetsprestanda. 

Measures to improve the thermal efficiency of buildings require upfront investment but lead to significant savings down the line – up to 22 % when applied with smart technologies – due to avoided investments in energy infrastructure and generation assets. This is mainly thanks to the mitigating effect that efficiency measures have on peak demand for heating in buildings.
Citat från rapport från
European Climate Foundation

Smart teknologi kapar toppeffekter

Minskade toppeffekter i energisystem som följd av energiåtervinning gynnar inte bara individuella fastighetsägare, verksamheter och boende ekonomiskt. Det gagnar samtidigt hela infrastrukturen i samhället vid energiförsörjning särskilt då dessa toppeffekter i energisystemen oftast sker samtidigt överallt. Det eftersträvas även inom hela EU som satt som mål att alla energisystem ska vara fossilfria inom unionen 2050. Energieffektivitet inom fastigheter kommer därför att vara ett särskilt fokus, där bara värmeåtervinning ur spillvatten kan bidra med mer än 25 % av energieffektiviseringen till 2050.

Fler miljöfördelar med Evertherm

Högt COP och SCOP ger hög återvinningseffekt

En värmepump suger, bildligt talat, värmeenergi ur ett media t ex luft eller vatten via värmeväxlare med hjälp av elenergi. Ju mindre elenergi som krävs för att utvinna energin ur mediet desto bättre effektivitet och därmed mindre toppeffekt kräver energisystemet. Effektiviteten benämns COP (Coefficient of Performance) d v s hur mycket energi man får ut per mängd tillförd energi. SCOP står för “Seasonal Coefficient of Performance”, vilket betyder årsmedelvärdet av COP. Evertherm-systemet har en normal värmefaktor om 4,5 SCOP, vilket innebär att värmepumpen för varje enhet energi kan utvinna 3,5 enheter värme från spillvattnet till ett uppvärmningssystem. Att SCOP-talet är så högt jämfört med t ex bergvärme beror på den höga medeltemperaturen i spillvattnet, något som direkt sänker toppeffektbehoven vid driften av värmepumparna och för uppvärmningen av fastigheten, då det krävs mindre tillförsel av energi till fastigheten som följd av den återvunna energin.

Lägre primärenergital möter energikrav

Boverkets byggregler (BBR) ställer krav på en byggnads energiprestanda i termer av primärenergital. Primärenergitalet utgörs av byggnadens användning av tillförd energi, justerat efter geografiskt läge och primärenergifaktor för energibärare, detta fördelas på uppvärmd yta i fastigheten. Eftersom Evertherms systemlösningar har en hög värmefaktor, kan en del av byggnadens energibehov tillgodoses med en relativt låg mängd tillförd energi. Detta gör det lättare för fastighetsägare i nyproduktion och ROT-projekt att möta allt hårdare energikrav i BBR.

Byggt för integration med andra energikällor

Evertherms automatiserade systemlösningar är utformade styrtekniskt för att möjliggöra integration med alla typer av externa
energikällor, t ex solceller, solfångare, berg- och fjärrvärme. Systemet innehåller avancerade styrsystem som optimerar energianvändningen, för lägsta möjliga klimatpåverkan som följd av minskade växthusgasutsläpp.

Webbapp visualiserar energibesparing i realtid för hyresgäster

Allt fler hyresgäster och verksamhetsutövare vill göra göra klimatsmarta miljöval. Varje återvunnen kilowattimme i en fastighet innebär mindre utsläpp av växthusgaser och kostnadsbesparingar. Evertherms webbapp gör det enkelt att följa bland annat de minskade klimatavtrycken i realtid något som i sin tur även möjliggör den enskildes klimatsmarta beslut.

Alternativ till IMD

EUs krav på individuell mätning och debitering (IMD) innebär normalt höga installationskostnader för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Ett bättre alternativ är att istället installera ett energisystem som återvinner 90 % av energin i spillvattnet. Då ökar du samtidigt värdet på fastigheten och bidrar garanterat till energi- och klimatnyttan.

EVERTHERM & IMD
Läs mer om hur Evertherm är ett alternativ till IMD