2021-06-15

Fem fördelar med värmeåtervinning från spillvatten

I ett vanligt flerbostadshus läcker mängder energi ut i onödan, om det inte finns ett system på plats för att ta tillvara på och återanvända spillvärmen.

Den energi som tillförs för uppvärmning och tappvarmvatten i en fastighet läcker ut. Men hur fungerar värmeåtervinningstekniken som kan ta tillvara på och återanvända värmen? Vad finns det för olika varianter och hur påverkar återvinningen fastigheterna i sig?

Tillförd energi för uppvärmning

Fastighetsägare köper in eller har egenproducerad energi (exempelvis från bergvärme eller solceller). Energin används bl a för uppvärmning av boytor och varmvatten i byggnaden, men även till vitvarors energiförbrukning. Vatten har i allmänhet en temperatur på 4–8 grader när det kommer in i fastigheten. Vatten som spolas ut i avloppet brukar ha en medeltemperatur på 25 grader. Skillnaden mellan in- och ut-temperatur är alltså energi som tillförts för värmning, t ex för en dusch eller ett potatiskok. Likaså följer värmeenergi ut med luften i ett traditionellt ventilationssystem.


Så fungerar värmeåtervinning

Värmeåtervinning är möjligt genom värmeväxlarteknologi. En värmeväxlares jobb är att överföra värmeenergi från ett medium till ett annat, likt en radiator som överför värmen från varmvatten i ledningar till luften i ett rum. Återvinningssystem till avloppet eller ventilationssystemet gör det möjligt att återvinna en del av värmen som finns i vattnet respektive luften. Verkningsgraden varierar blandsystemen på marknaden, men beroende på vilken lösning man väljer kan fastighetens behov av tillförd energi minska avsevärt.

Fördelar med värmeåtervinning

1. Bättre koll på energi in och ut

Vid en investering i moderna system för värmeåtervinning ingår styrmoduler, något som visar data för energianvändning och optimerar kapaciteten. För att kunna återvinna så mycket som möjligt av värmeenergin mäter moderna system in- och utflöden av energi – vilket ger en bättre vy över fastighetens tillförsel och eventuellt energiläckage.

2. Värm boyta och vatten igen – med redan tillförd energi

Den energi som redan köpts in kan återvinnas för att återigen värma lägenheter eller varmvatten. T ex så kan systemet Evertherm SEW för effektiv återvinning av värme i spillvatten ta vara på upp till 95 % av den värmeenergi som finns tillgängligt i fastighetens avloppsvatten. Det motsvarar 20–35 % av hela energiförbrukningen i ett normalt flerbostadshus. Den värmeenergin lagras och portioneras ut tillbaka till fastigheten utifrån när behovet finns, vilket kan bero på väder, tid på dygnet eller de boendes beteende.

3. Ekonomiska vinster – lönsam värmeåtervinning

Med värmeåtervinning minskar behovet av tillförd energi och sparar på husets totala energikostnad – något som påverkar driftnettot. Ett förbättrat driftnetto, alltså intäkter från hyra minus alla kostnader som drift, administration och skatter, ger ett mer fördelaktigt kassaflöde och i slutändan också ett ökat fastighetsvärde.

Öka fastighetsvärdet och förbättra driftnetto med energiåtervinning

4. Energibesparing är bra för miljön

Byggnader står för en dryg femtedel av hela Sveriges växthusgasutsläpp och 40 % av all energianvändning. Genom att återvinna och recirkulera den tillförda energin för uppvärmning och tappvarmvatten upp till 20 gånger, minskar fastighetens klimatpåverkan och nyckeltalen förbättras inför hållbarhetsrapporten och energideklarationen. En nationell implementering av Evertherm SEW i Sveriges flerbostadshus skulle innebära en potential för att minska utsläppen med drygt 275 tusen ton CO₂-ekvivalenter årligen.

Ny energistudie: Sverige kan spara 3,7 TWh per år

5. Värmeåtervinning för att klara av energikrav

Hög energiprestanda är ett måste för att klara av kraven som ställs i Boverkets byggregler (BBR) gällande energihushållning. Genom att återvinna energi från spillvatten blir det enklare att nå allt strängare energikrav – och dessutom möjliggörs bidrag och finansiering från myndigheter och institut, som är en viktig faktor vid nybyggnation eller renovering.

Så når du energikraven som möjliggör markanvisning

Investeringsstöd för hyresbostäder – så mycket kan du få i bidrag

Funkar värmeåtervinning i din fastighet?

Om du vill se vad ett återvinningssystem som nyttjar energin i spillvattnet skulle innebära för din energibesparing så kan du testa att räkna själv via vår kalkylator.