2021-06-15

Folkets Hus moderniseras för att möta klimatmål

I Vilhelmina har två EU-projekt pågått mellan 2017–2020 där energieffektivisering har bevisats fungera även äldre fastigheter. Med ett komplett system för energiåtervinning har Folkets Hus minskat sitt klimatavtryck med motsvarande drygt 7 ton CO₂-ekvivalenter i utsläpp.

Komplex byggnad som moderniserats

Vilhelmina Folkets Hus rymmer bl a badhus, bibliotek, bowlinghall och kontor för 40 anställda. Den typen av komplex fastighet har mycket överskottsenergi som lätt läcker ut. Genom två stora energiprojekt har byggnaden nu moderniserats för att minska sitt behov av externt tillförd energi.

Fastigheter prioriterat mål i klimatarbetet

Fastigheter står för 40 % av all energianvändning i Sverige och motsvarande en dryg femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Med detta som bakgrund startades EU-projekten i Vilhelmina för att visa på möjligheten med en effektiviserad energianvändning och cirkulära energiflöden för att klara klimatmålen.

Evertherm återvinner energin

Med Evertherms teknologi tar byggnaden nu hand om och återför överskottsenergin till fastighetens värmesystem. Det rör sig om 25-30 % av en normal fastighets energiförbrukning som annars spolas ut i avloppet.

Värmeåtervinning från badhusets spillvatten

Bl a har Evertherm SEW för återvinning av energi ur spillvatten installerats. Genom den gemensam utgående avloppsstammen tar systemet vara på allt spillvatten, där den största mängden kommer från bassängerna i simhallen, sen duscharna, restaurangen och toaletterna. Bara från badhuset återvinns i snitt 226 kWh värmeenergi per dygn.

Energieffektivisering visar stora miljövinster

Andelen externt tillförd energi för uppvärmning har minskat med ca 70 % bl a genom att energi från spillvatten nu recirkulerar upp till 20 gånger. Återvinningen motsvarar på årsbasis ett minskat miljöavtryck motsvarande drygt 7 ton CO₂-ekvivalenter i utsläpp.

Tekniken i Vilhelmina Folkets Hus

Den här filmen är framtagen för att visa på vad som är gjort i Vilhelmina Folkets Hus och sprida information om teknik för energieffektivisering som finns tillgänglig idag.