2021-06-15

Öka fastighetsvärdet och förbättra driftnetto med energiåtervinning

Klimatsmarta hus blir allt viktigare för hyresgäster och bostadsrättsägare. Hur kan du som fastighetsägare veta att en energiinvestering lönar sig?

Fastigheter med låg energiförbrukning och minimala klimatavtryck blir en allt viktigare fråga för hyresgäster och bostadsrättsägare. Som fastighetsägare måste varje investering motiveras ur flera perspektiv, men hur kan du veta att en investering faktiskt lönar sig? En klimat- och energiinvestering för att öka fastighetsvärdet – är det möjligt?

Sänk driftkostnaderna genom energibesparing

Att förvalta en fastighet betyder såklart en del kostnader. El, uppvärmning och vattenförbrukning brukar stå för den största sammanlagda delen av de fasta utgifterna, ungefär 29 procent av driftkostnaderna. Å andra sidan kan värmeförbrukningen för vatten och boyta också ses som de mest lättpåverkade posterna i kalkylbladet och därigenom det snabbaste sättet att sänka fastighetens driftkostnader.

Minska behovet av tillförd energi

För att sänka energidriftkostnaderna behöver du effektivisera energianvändningen. Genom att återvinna den tillförda energin för uppvärmning och tappvarmvatten så minskar fastighetens totala behov av tillförd energi och som ett resultat av detta ökar driftnettot i fastigheten.

Öka fastighetens driftnetto genom värmeåtervinning

Driftnettot i en fastighet är hyresintäkter minus alla kostnader (inkl uppvärmning, drift, underhåll, administration, skatter, etc). Genom att återvinna redan tillförd energi så följer ett förbättrat driftnetto och ett fördelaktigare kassaflöde.

Energieffektivisering ökar fastighetsvärdet

Fastighetsvärdet beräknas som driftnetto genom direktavkastningskrav. Eftersom bostäder är ganska förutsägbara investeringar, då de sällan står tomma pga bostadsbrist och har en stadig tillväxt i hyresintäkter, så är direktavkastningskravet relativt lågt i Sverige, även på mindre orter. Därför leder ett ökat driftnetto, ihop med låga direktavkastningskrav, till ett ökat fastighetsvärde.

Återvinning av energi för att förbättra driftnetto och öka fastighetsvärdet

Utgifterna för värme och tappvarmvatten går att kapa rejält med energieffektiviserande tekniska lösningar. Du kan ta till vara på den värmeenergi som finns i spillvattnet, som annars spolas ut ur fastigheten, och återföra den till fastighetens energisystem.

Evertherms lösning för återvinning, lagring och distribution av värme ger lägre energikostnad, högre avkastning och maximal klimatnytta. Du minskar ditt behov av köpt energi och kan istället återanvända upp till 95 % av energin ur fastighetens spillvattnet. Samtidigt som behovet av tillförd energi minskar avsevärt motsvarar värdeökningen på fastigheten normalt sett över 100 % av investeringskostnaden.

Räkna ut värdet på fastigheten och potentialen med energiåtervinning

Vi tar ett exempel med en nyproducerad fastighet i Stockholm med en total boarea på 10 000 m², vars hyra ligger på 1 550 kr/m² (vilket är det maximala hyrestaket per kvadratmeter för att erhålla investeringsstöd för hyresbostäder från Länsstyrelsen). Direktavkastningskravet är satt utifrån geografisk placering och befolkningstäthet, och i storstäderna brukar det i genomsnitt ligga på 3 %. Uppgraderar vi denna fastighet med Evertherm SEW för återvinning av värme i spillvatten så får vi ut de här siffrorna:

Energibesparing

239,4 MWh/år

Ökning driftnetto

2,0 %

Ökning fastighetsvärde

8 miljoner kr

Investeringsöverskott efter räntor och avskrivning

+84,8 %

Fastighetsvärdets ökning
jämfört med investering (Mkr)

Testa att räkna själv

Om du vill se exakt vad ett cirkulärt energisystem skulle innebära för dina fastighetsekonomiska nyckeltal så kan du testa att räkna själv via vår kalkylator.