2021-10-07

Så funkar stödet för energieffektivisering i flerbostadshus

Nu (från 1 okt 2021) kan fastighetsägare och bostadsrättsföreningar söka ett nytt statligt stöd för energieffektivisering i flerbostadshus. Vilka gäller det för? Och vad innebär det? Hur kan jag få hjälp med detta?

Vad är syftet med detta nya stöd? Syftet är att förbättra energiprestandan hos de flerbostadshus som har sämst prestanda och därigenom minska klimatpåverkan hos Sveriges flerbostadsbestånd.

Peter Bodin hjälper dig med energieffektiviseringsstödet

Det kan finnas många anledningar till att fastighetsägare inte energieffektiviserar – oftast handlar det dock om att det inte anses vara lönsamt. Det nya förslaget är utformat för att förbättra lönsamheten vid genomförandet av åtgärderna genom att göra det enkelt att tilldelas stödbelopp för konstandseffektiva åtgärder, något som samtidigt ska ge fastighetsägare möjlighet att realisera den outnyttjade potentialen med energieffektivisering.

Sammanlagt uppskattas stödet kunna bidra med en total energibesparing på upp till 47 000 MWh nationellt det första året.

Vad innebär stödet?

Det nya stödet riktar sig till flerbostadshus som till övervägande del innehåller hyresrätter, kooperativa hyresrätter eller bostadsrätter, som har en energianvändning över 100 kWh per kvadratmeter och år. För att söka stödet ska det finnas planer för energieffektiviserande åtgärder som förbättrar energiprestandan med minst 20 % i flerbostadshus.

Med underlag som visar på möjlig energieffektivisering ska stödet kunna stå för upp till 50 % av kostnaderna för åtgärderna. Medelstora företag kan dock bara ansöka om 40 % av kostnaderna medan stora företag kan söka om 30 % (se definitionen medelstora och stora företag här).

Vilka gäller stödet för?

För att söka stödet ska huset ha en energiprestanda med primärenergital över 100 kWh/m2/år, något som motsvarar energiklassningen E-G enligt Boverkets uppdelning. En byggnads primärenergital är sammanvägning av husets byggnads- och energitekniska egenskaper, något som ger ett mått på hur bra dess energirelaterade egenskaper är.

Bostäder är ett prioriterat område för energieffektivisering!

Bostäder är en av de sektorer som använder mest energi och är därför ett prioriterat område för energieffektivisering. 79 % av de flerbostadshus som energideklarerade 2019 hade en energianvändning på över 100 kWh per kvadratmeter och år (energiklass E–G). Husen från 1950–1979 använde mest energi.


andel flerbostadshus i respektive klass

Syftet med det nya stödet för energieffektivisering är att förbättra energiprestandan hos de flerbostadshus som har sämst prestanda och därigenom minska klimatpåverkan hos Sveriges flerbostadsbestånd.

Men har det inte funnits ett sånt här stöd tidigare?

Förslaget om det nya stödet för energieffektivisering är en vidareutveckling av det numera slopade effektiviseringsstöd för fastigheter i socioekonomiskt utsatta områden. Det stödet visade sig inte lösa de problem som fanns med bristande lönsamhet vid renovering. Avgränsningen för stödberättigade visade sig också vara för snäv.

Det gamla stödet avvecklades, men behovet av att energieffektivisera fastighetsbeståndet består. Det nya förslaget, som trädde i kraft 1 oktober 2021, innebär att fler bostadshus oavsett geografisk placering ska kunna söka stödet.

– Jag vill ha hjälp med detta!

Det finns en hel del att läsa på Boverkets hemsida. Men vill du ha stöd och hjälp med att räkna på detta samt få bra idéer på smarta, långsiktiga och mycket hållbara enerergieffektiviseriande lösningar, hör av dig till oss.

Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus – sammanfattning

  • Fastigheten ska övervägande innehålla hyresrätter, kooperativa hyresrätter eller bostadsrätter
  • Fastighetens energiprestanda måste vara över 100 kWh/m2/år innan energieffektiviserande åtgärd – vilket motsvarar energiklasserna E-G
  • Den planerade energieffektiviserande åtgärden måste ge en 20 % förbättrad energiprestanda
  • Fastighetsägare som klassas som stora företag kan ansöka om stöd för 30 % av kostnaderna för den energieffektiviserande åtgärden, medelstora företag 40 % av kostnaderna och mindre än medelstort företag kan ansöka om stöd för 50 % av kostnaderna
  • Den planerade energieffektiviserande åtgärden måste påbörjas senast sex månader efter beslut
  • Den planerade energieffektiviserande åtgärden måste färdigställas inom två år från projektets startdatum