2021-06-15

Så når du energikraven som möjliggör markanvisning

För att få bygga en fastighet måste fastighetsägare och byggherrar förhålla sig till en mängd krav ställda från både Boverket och kommunen. Fr o m 1 september 2020 gäller t ex skärpta energikrav för flerbostadshus.

Vilka energikrav ska du förhålla dig till?

Energikraven i Boverkets byggregler (BBR) sätter en gräns för hur mycket ett energi ett hus får använda. I BBR är det formulerat som ”Energiprestanda uttryckt som primärenergital (EP_pet) per kWh/m²/Atemp och år.” Det betyder att det som ska redovisas i fastighetens energideklaration är Energiprestanda, vilket är husets energianvändning viktat med Boverkets egna regleringsregler för energibärare (fjärrvärme, el, biobränsle, etc).

Svenska fastighetsbeståndet når inte energikraven

I genomsnitt har svenska flerbostadshus dubbelt så hög energiprestanda som BBRs nybyggnadskrav tillåter. BBR-kraven för energiprestanda i nybyggnation av flerbostadshus är 75 kWh/m² och rikssnittet för svenska fastigheter ligger på 149 kWh/m².

Energieffektivisering ett måste för nybyggnation

Boverkets regler sätter de nationella ramarna för Sveriges arbete med att skapa ett fastighetsbestånd som består av nära-nollenergibyggnader. För att få uppföra ett nytt flerbostadshus måste alltså fastigheten byggas för att vara energieffektiv – men en annan parameter att tänka på är markanvisningsprocessen, där kommunerna själva bestämmer reglerna.

Vad har kommunerna för regler för markanvisning?

Reglerna för markanvisning varierar från kommun till kommun. Genomgående kan det sägas att fokus på hållbarhet och energieffektivitet utgör en avgörande del för vilka byggen som får marktilldelningen.

Hållbart byggande sätter hårda lokala energikrav

Kraven från BBR på energiförbrukning i flerbostadshus ligger på 75 kWh per m² och år men många kommuner har betydligt strängare krav än BBR relaterat till marktilldelning. Stockholms kommun har exempelvis max 55 kWh per m² och år i uppvärmning som krav. 

Energiläckage en anledning till att fastigheter inte klarar kraven

En anledning till att så stor del av befintliga fastigheter är så långt ifrån 75 kWh-gränsen är att den tillförda energin slösas bort. Mängder av användbar energi rinner ut i avloppet – istället för att utnyttjas och återanvändas.

Energieffektiviserande åtgärd som möjliggör marktilldelning

Genom att installera system för återvinning av tillförd energi förbättras byggnadens energiprestanda, med lägre primärenergital. Med återvinning av värmeenergi från spillvattnet kan flerbostadshus minska den totala energianvändningen väsentligt. På nationell nivå skulle energiåtervinningen kunna innebära en energibesparing värd 60 miljarder kronor per år.

Vill du veta hur mycket just din fastighet skulle kunna spara? Testa att räkna själv.

Läs mer om potentialen med Evertherm:

Ny energistudie: Sverige kan spara 3,7 TWh per år