2023-03-31

Underhållsfri avloppsvärmeväxlare – hur funkar det?

Hur fungerar återvinningssystemet och hur stor är risken för efterföljande underhåll? Evertherms avloppsvärmeväxlare skiljer sig från andra lösningar.

Har du tänkt på att man kan se energin i avloppet som en resurs? Med ny värmeväxlarteknik kan värdefull energi som annars spolas ut i avloppet återvinnas och återanvändas i ett cirkulärt system. Men hur fungerar själva återvinningen och hur bra är det egentligen? Hur stor är risken för efterföljande underhåll när systemet är på plats?

Risk att värmeväxlaren förstörs med tiden

Avloppsvatten är kanske inte det första man tänker på när det kommer till energi. Men faktum är att det finns massvis av termisk energi som bara försvinner när köks- och badrumsvatten spolas ut. För att ta vara på energin behövs en värmeväxlare som kan placeras i avloppsvattnet utan att förstöras med tiden. Många tidiga lösningar för spillvattenåtervinning hade kort livstid och höll inte vad de lovade när det gällde återvinningen.

Tänk om systemet kunde skötas automatiskt

Några av riskerna med avloppsvärmeväxlare är dels att produkterna inte håller för en kemiskt utmanande miljö eller att nedspolade saker och ting fastnar och förstör systemet, vilket kräver kostsamma utryckningar från drifttekniker. Någonting som egentligen ska spara fastighetsägaren pengar blir istället en dyr börda. Tänk om anläggningen istället var självrengörande och skötte sig självt.

Unik avloppsvärmeväxlare som tål tuffa och aggressiva miljöer

Evertherms avloppsvärmeväxlare skiljer sig från andra lösningar. Värmeväxlaren är byggd för att klara av kemiskt utmanande miljöer, med värmeväxlarpaneler i ett tåligt polymert specialmaterial som avvisar föroreningar som fekalier och fett som normalt sett finns i spillvattnet. Själva anläggningen där energiåtervinning sker är dessutom självrengörande med en automatisk omrörningsfunktion. Den här tekniken har använts av Evertherm i bl a avloppsreningsverk sedan 2014 – helt utan driftstörningar. Tillsammans med ett helautomatiserat styrsystem möjliggörs en oöverträffad återvinning av energi.

Spillvattenvärmeväxlare som kontrolleras automatiskt

Alla energisystem för fastigheter har numera någon form av digital styrfunktion. De här lösningarna kan vara mer eller mindre smarta i sin utformning. Evertherm-systemet inkluderar en helt egenutvecklad styr- och övervakningsmodul som säkerställer funktionaliteten, optimerar energiåtervinningen för bästa leverans och larmar vid eventuella driftavvikelser.

Hur funkar tekniken?

Konventionella avloppsvärmeväxlarsystem (rör-i-rör) sitter ihop med eller på avloppsrören och har en återvinningspotential på upp till 25 % av energin i spillvattnet. Evertherm-systemet fungerar helt annorlunda.

1. En pumpgrop för en störningsfri vardag

När det varma spillvattnet är på väg ut från fastigheten fångas det i en pumpgrop som är placerad på avloppsstammen. Pumpgropens skärande pump finfördelar större beståndsdelar i vattnet och skickar det vidare till bufferttanken. Avloppsfunktionen upprätthålls ständigt, även vid strömavbrott, eftersom pumpgropen är utrustad med bräddavlopp och självfall.

2. Bufferttanken hanterar fastighetens ojämna flöden

Spillvattnet samlas upp i bufferttanken, som är till för att reglera lite ojämna flöden från lägenheterna.

3. Kollektortanken med avloppsvärmeväxlare återvinner minst 90 % av värmeenergin

Från bufferttanken går spillvattnet till kollektortanken där värmeenergin återvinns. Ett antal ETX-paneler formar en kollektor, som återvinner upp till 95 % av den energi som finns tillgänglig. När energin utvunnits spolas spillvattnet ut till avloppsstammen och har då samma temperatur som det inkommande kallvattnet, vilket följer gällande regelverk. Tanken töms med rejäla pumpar för att säkerställa att allt följer med ut, förhindra bottensediment och påväxt.

4. Energin kan återigen värma fastigheten

Värmeenergin som återvunnits återförs till fastighetens energisystem med en värmepump och kan då värma varmvattnet och bostäderna på nytt.

5. Maximal värmeåtervinning med styrsystemet

Styr- och optimeringsmodulen binder ihop hela processen. Mätdata samlas in samtidigt som automatiska reglage säkerställer temperatur och flöde från spillvattnet för att ständigt optimera energiåtervinningen.  

Riskerna med spillvärmeåtervinning är raderade

Den här tekniken är beprövad och säkerställd via flertal installationer både i flerbostadshus och industriprocesser. I systemet används i huvudsak standardkomponenter av välkända fabrikat och Evertherms kollektor har en förväntad teknisk livslängd på 40-50 år. Spillvattenvärme återvinns t ex numera i flerbostadshus i Umeå och Växjö, samt flera pågående installationer i andra städer.

Vill du veta om hur mycket din fastighet skulle kunna återvinna? Testa att räkna själv med vår kalkylator.