REFERENSPROJEKT

Fjärdingsmannen

Utifrån byggnormen om 25 kWh/m² per år och en potential att återvinna ca 95 % av energin i spillvattnet, finns möjligheten att till fastigheten återföra återvunnen energi motsvarande en minskning av externt tillförd energi av ca 23 kWh/m² per år.
KUND
PARTNERS
DRIFTSATT
Driftsättning etappvis fram till hösten 2023
Minskning med drygt 2 kg CO2/m² per år baserat på fjärrvärme och ovan energiminskning

Nya studentlägenheter i Stockholm minskar behovet av tillförd energi

Stockholmshem är Stockholms största bostadsföretag med över 50 000 lägenheter. Företaget uppför två fastigheter om totalt 115 studentlägenheter vid Sockenplan i Enskede. De nya bostäderna är en del i stadens satsning att bygga 140 000 nya bostäder till 2030.

Helhetstänk kring klimatsmart boende

Stockholmshem vill göra det enklare att leva klimatsmart och bygger hållbara hus för kommande generationer. Exempelvis utformas gården med ett fokus på biologisk mångfald, med växter som pollinerare – bin, fjärilar, humlor – tycker om. De väljer även att installera Evertherm SEW, eftersom det är en kostnadseffektiv lösning för att uppnå energi- och klimatkraven i fastigheterna.

Klarar hårda energi- och klimatkrav

I det aktuella projektet beräknas Evertherm reducera mängden köpt energi med mer än 23 kWh/m² per år. Det innebär att studentfastigheterna uppnår de högt ställda klimatkraven om maximalt 55 kWh/m² per år i energikonsumtion.

Installationen av Evertherms återvinningslösning sker etappvis under byggnationen, den första etappen påbörjades i november 2019 och kommer fortsätta fram till 2023.

Fjärdingsmannen

Våra referensuppdrag